Henk de Folter

  Home Contact  

 

        Recycling en Milieu       

Batterijen.

En waarvoor, indien van toepassing, U de passende maatregelen dient te nemen in of voor uw bedrijf?

Sinds 1995 is iedere producent of importeur van batterijen wettelijk verplicht ervoor zorg te dragen dat de door hem verkochte batterijen na gebruik worden ingenomen en gerecycled. Deze verplichting geldt ook voor producenten en importeurs van apparaten waarin zich batterijen bevinden of waarbij batterijen meegeleverd worden.

 

 

Een en ander is vastgelegd in het Besluit beheer batterijen van 31 januari 1995.

 

Het is verboden consumentenapparaten te vervaardigen, in te voeren, aan een ander ter beschikking te stellen of voorhanden te hebben in handelsvoorraden:

a.   indien de batterijen die zich in het apparaat bevinden niet zodanig zijn ingebouwd dat ze gemakkelijk door de gebruiker uit het apparaat kunnen worden verwijderd, en

b.   indien in de gebruiksaanwijzing bij het betrokken apparaat niet is aangegeven op welke wijze de gebruiker de batterijen uit het apparaat dient te verwijderen.

Batterijen met een gewicht > 1000 gram vallen niet onder het Besluit beheer batterijen, hiervoor gelden andere regels.

 

Bovenstaande is zeker niet volledig en als u hieruit concludeerd dat bij uw bedrijf of uw produkten alles O.K. is, dan is dat zoals altijd geheel uw eigen verantwoordelijkheid.