Afkortingen (gerelateerd aan Recycling en Milieu)

In mijn dagelijkse praktijk kom ik bij het doornemen van stukken over recycling en miliezaken veel afkortingen tegen, hier een (beperkte) opsomming van afkortingen die u ook tegen kan komen. (aanvullingen zijn welkom)

 

ABM

Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten

ABRvS

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Actal

Adviescollege toetsing administratieve lasten

ADR


RID
ADN

Is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord europťen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".
Idem voor vervoer van gevaarlijke goederen per spoor
Idem voor vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

AEEA

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten

AGS

Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

AI

Arbeidsinspectie

AIM

Activiteitenbesluit Internet Module

Alara

As low as reasonably achievable

AMvB

Algemene Maatregel van Bestuur

AOO

Afval Overleg Orgaan

ARN

Auto Recycling Nederland

ASW

Adviesnota Schoon Water

AVI

Afvalverbrandingsinstallatie/-inrichting

AVV

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (van Rijkswaterstaat)

Aw

Afvalstoffenwet

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWR

Algemene wet inzake rijksbelastingen

BAG

basisregistraties adressen en gebouwen

Baga

Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen

BAT (NEEC)

Best Available Technology / Technique(s)
(Not Entailing Excessive Cost)

BBT

Beste Beschikbare Technieken (zie ook BAT)

BEA

Besluit beheer elektrische en elektronische apparaten

Bees

Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer

BEMP

Bedrijfsenergiemilieuplan
Dit plan integreert het energiebeleidsplan (EBP) en het bedrijfsmilieuplan (BMP)

Bevi

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (zie ook Revi)

BKG

Brede klankbordgroep geluid

BKMW

Besluit kwaliteitseisen en monitoring water

BMEU

Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie

BMP

Bedrijfsmilieuplan

Bmw

Bestrijdingsmiddelenwet

BOOVV

Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms

BREF’s

De onder auspiciŽn van de Europese Commissie gepubliceerde BBT referentiedocumenten

BRL

Beoordelingsrichtlijn

BRZO

Besluit risico’s zware ongevallen milieubeheer
integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding in ťťn juridisch kader.
Het BRZO stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland ten aanzien van de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen, waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Daarnaast wordt in het BRZO de wijze waarop de overheid daarop moet toezien geregeld. Provincies en gemeenten spelen hier als coŲrdinerend bevoegd gezag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) een centrale rol.

Bsb

Bouwstoffenbesluit

BSSA

Besluit Stortplaatsen en Stortverboden afvalstoffen

BUT

Beste Uitvoerbare Technieken

BVA

Besluit Verbranden Afvalstoffen

BWL

Directie Bodem, Water, Landelijk Gebied
(afdeling van VROMDirectoraat-generaal Milieu)

CAR-model

Calculation of Air pollution from Road traffic
is ontwikkeld voor het berekenen van de luchtkwaliteit in en langs straten

CCR

Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CELMA

Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union

CDM

Clean Development Mechanism

CIW

Commissie Integraal Waterbeheer

CLP

Classification, Labelling and Packaging

Cmer

Commissie voor de Milieu-effectrapportage

CMR-stoffen

Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch -stoffen

CORINE

Coordination – Information – Environment
(Milieu-informatieprogramma van de Europese Commissie)

COVRA

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

CPR

Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen
(opgeheven en vervangen door AGS)

CPR-richtlijnen

De CPR-richtlijnen zijn omgezet naar de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
(PGS-richtlijnen).

CSR

Centrum voor Stoffen en Risicobeoordeling (van het RIVM)

cvo

certificaat van onderzoek

DG

Directoraat-generaal

DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DGM

Directoraat-generaal Milieu (afdeling van VROM)

DO-EV

interdepartementaal directeurenoverleg externe veiligheid (SZW, VenW, BZK)

DURP

Digitale uitwisseling van ruimtelijke processen

EAC

Europese Afvalcatalogus

EBP

energiebeleidsplan

ECAP

Environmental Compliance Assistance Program

ECHA

Europees Agentschap voor chemische stoffen (REACH registratie)

ECW

Evaluatiecommissie Wet milieubeheer

ECN

Energieonderzoek Centrum Nederland

EEA

European Environment Agency (Europees Milieuagentschap)

EEB

European Environmental Bureau

EER

Energie Efficiencyprogramma Rijkshuisvesting

EFAEP

European Federation of Associations of Environmental Professionals

EIA

De Energie-investeringsaftrek (zie ook MIA en Vamil)

EIONET

Europees Milieu- informatie- en -observatienetwerk

EIPPCB

Europees IPPC-Bureau

EMA

Europees Milieu Agentschap

EMAS

Eco-Management and Audit Scheme

EMIS

Energie- en Milieu InformatieSysteem

ENEP

European Electronic Network of Environmental Professionals

EOL

End Of Life

EPA

NL - Energie Prestatie Advies
USA - Environmental Protection Agency

EPBA

European Portable Battery Association

EPBD

 

Energy Performance of Buildings Directive
Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings
Energieprestatie van gebouwen

EPC

EnergieprestatiecoŽfficiŽnt

EPER

European Pollutant Emission Register

EPG

Energieprestatie gebouwen

EPI

Environmental Performance Index

EPK

Europees Programma inzake Klimaatverandering

EPR

Extended producer responsibility

ERGEG

European Regulators Group for Electricity and Gas

ETBE

Biobrandstof *bio-[Ethyl-tert-butylether

ETS-richtlijn

Emission Trading System- richtlijn = emissierechten

Eural

Europese afvalstoffenlijst

E-PRTR

European Pollutant Release Transfer Register

e-MJV

elektronisch milieujaarverslag

EVOA

Europese Verordening inzake overbrenging van afvalstoffen

FHG

Federatie Herwinning Grondstoffen

GEN

Grensoverschrijdende Ecologische Netwerken

GGO

Genetisch Gemodificeerde Organismen

GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

GIBA

programma Gescheiden Inzamelen van Bedrijfsafval

GIHA

programma Gescheiden inzameling huishoudelijk afval

HACCP

staat voor Hazard Analysis Critical Control Points.
Bij HACCP wordt het hele productieproces nagelopen op mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid. Die gevaren worden in HACCP benoemd en de daaraan verbonden risico's worden beheerst.

HHW

Household Hazardous Waste (Gevaarlijk huishoudelijk afval)

HUM-Bbk

Handhavings Uitvoerings Methode Besluit bodemkwaliteit
Deze HUM is bedoeld voor alle handhavers in het veld en voor alle handhavende overheidsinstanties die toezicht houden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Hw

Hinderwet

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

IAEA

International Atomenergy Agency

IBC

Intermediate Bulk Containers

ICSE

International Centre for Sustainable Excellence

IEA

Internationaal Energie Agentschap

IEEP

Institute for European Environmental Policy

IEG

IPPC Expert Group

IMA

Internationaal Meldpunt Afvalstoffen

IMDG-Code

International Maritime Dangerous Goods Code

IMH

Inspectie MilieuhygiŽne

IMPEL

IMPlementation of Environment Legislation
(netwerk van nationale milieuinspecties van EU-lidstaten)

innoWATOR-regeling

is een belangrijke pijler van het innovatieprogramma Watertechnologie en richt zich op het verkorten van de time-to-market van innovatieve producten en diensten. Thema's zijn drink- en industriewatervoorziening, afvalwatertechnologie, sensoring en monitoring en interactie met natuurlijke systemen.

IPG

Innovatieprogramma Geluid

IPO

Interprovinciaal Overleg

IPPC

Integrated Pollution Prevention and Control

IPPC-richtlijn

De Europese Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geÔntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging wordt kortweg aangeduid als IPPC-richtlijn. De richtlijn is in Nederland in de Wet milieubeheer en in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren geÔmplementeerd.

IRENA

International Agency for Renewable Energies. Met IRENA wordt een volwaardig tegenwicht geboden aan de andere organisaties die zich voor de fossiele- en atoomenergie sterk maken.

ISL

Implementatie standaard rekenmethode Luchtkwaliteit
is te gebruiken voor de bepaling van de gevolgen van het wegverkeer op de luchtkwaliteit langs wegen door open gebied

IvB

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

IVW

Inspectie Verkeer en Waterstaat

Kca

Klein Chemisch Afval

Kga

Klein gevaarlijk afval

KRW

Kaderrichtlijn Water

KvI

Directie Klimaatverandering & Industrie
(afdeling van VROMDirectoraat-generaal Milieu)

LAP

Landelijk afvalbeheerplan

LBOW

Landelijk Bestuurlijk Overleg Water

LCA

Levenscyclusanalyse

LCP

Large Combustion Plants

LEN

Lokale Energie Netwerken

Lex silencio

 

Het principe van Lex silencio zorgt ervoor dat, wanneer een bestuursorgaan binnen de daarvoor gestelde termijn geen besluit neemt over een vergunning, deze als verleend is te beschouwen. Bedrijven en burgers krijgen daarmee vaker automatisch een vergunning als de overheid niet op tijd een beslissing neemt over een aanvraag.

LMA

Landelijk Meldpunt Afval

LML

Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

LMV

Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer
(afdeling van VROMDirectoraat-generaal Milieu)

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LOM

 

Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving
is een samenwerkingsoverleg tussen 500 overheden die zich bezighouden met de handhaving binnen het leefmilieu. Doel is een effectieve handhaving en een eenduidig optreden

LVO

Landelijke Voorziening Omgevingsloket
hier kunnen burgers en bedrijven een aanvraag doen voor de omgevingsvergunning.
Het bestaat uit een op het internet beschikbare aanvraagmodule voor aanvragers, met daaraan gekoppeld een dossiermodule voor de overheid

MEP

Milieukwaliteit Electriciteitsproductie (subsidie regeling) in 2008 opgevolgd door SDE Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

m.e.r.

milieueffectrapportage

MER

Milieueffect Rapport

MIA en Vamil

Milieu-investeringsaftrek. Dit is een fiscale aftrekregeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

MJA

Meerjarenafspraken

MNP

Milieu-en Natuurplanbureau

MOP

Meerjarenontwikkelingsplan

MR

Ministeriele Regeling

MTBE

METHYL tertiary-butyl ether = tert-butylmethylether

MTC

maximaal toelaatbare concentratie

MTR

maximaal toelaatbaar risico

MVC

minimaal vereiste concentratie

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NAVI

Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur

NEC

Nationale Emissieplafonds (National Emission Ceilings)

NeR

Nederlandse emissierichtlijn lucht

NEW

Nationaal Expertisecentrum Warmte

NGO

Niet Gouvernementele Organisatie

NIBM

niet in betekenende mate

NIBV

Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen

NKPW

Nationaal Kritisch Platform Windenergie

NMP

Nationaal Milieubeleidsplan

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

NRP-VOS

Nationaal Reductieplan VOS

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

NTA

Nederlandse Technische Afspraak

NWMP

Netherlands Waste Management Partnership

ODI / VDV

Stichting ODI / VDV staat voor Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs en adviseurs voor Vloeistof Dichte Voorzieningen

ODP

Ozone Depleting Potential (ozonlaag aantastend vermogen, een maatstaf om ozonlaag aantastende stoffen onderling te kunnen vergelijken)

OSPAR

Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan

PBE

Stichting Platform Bio-Energie

PEGO

Platform Energie Gebouwde Omgeving

PBV

Plan Bodembeschermende Voorzieningen

PGS richtlijnen

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

PIC

Prior Informed Consent (voorafgaande geÔnformeerde toestemming)

PIM

Plan Integratie Milieubeleid

PMV

Provinciale Milieuverordening

PRTR-protocol

op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen

PvE

Programma van Eisen

REA

Regeling beheer elektrische en elektronische apparaten

REACH

Registratie, Evaluatie en Autorisatie van CHemische stoffen

relEVant

Landelijke netwerk Externe Veiligheid

Revi

Regeling externe veiligheid inrichtingen (zie ook Bevi)

RGD

Rijksgebouwendienst

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIZA

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

RMNO

De raad voor ruimtelijk, milieu en natuuronderzoek

RoHS

Restriction of Hazardous Substances oftewel Vermindering van Gevaarlijke Stoffen

ROSR

Reglement Onderzoek Schepen Rijn

RTA

Stichting RTA Recycling Technologische Apparatuur)

rwzi

rioolwaterzuiveringsinstallatie

SAS

Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling
(afdeling van VROM Directoraat-generaal Milieu)

SBR

Stichting Bouwresearch

SDE

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

SDW

Subsidieregeling Duurzame Warmte

SGBP

stroomgebiedsbeheersplan

SIKB

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

SLOK-regeling

Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven

SMB

Strategische Milieubeoordeling

StAB

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

STAP

Stimuleringsprogramma Afvalscheiding en Preventie van Huishoudelijk Afval

SMOM

Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu

SNM

Stichting Natuur en Milieu

Stibat

Stichting batterijen

TEB

Totaal-effluentbeoordeling

TFS

Transfrontier Shipments of Waste

TWG

Technische Werk Groep

UEAPME

Union Europťenne de l'Artisanat et des Petites et Moyenne Entreprises
European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises

UES

Uitgebreide Energie Studie

UNCED

United Nations Conference on Environment and Development

UNEP

United Nations Environment Programme

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change

UvW

Unie van Waterschappen

Vamil

Regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (zie ook MIA en EIA)

VEMW

Vereniging voor Energie, Milieu en Water

VERS

Subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen

VERs

Voluntary Emissions Reductions

VIB

Veiligheidsinformatieblad

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOH

Vergunning op hoofdzaken

VOM

Vergunning op maat

VOS

Vluchtige Organische Stoffen

VROM

Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) staat voor ruimte, milieu, wonen, wijken en integratie.

VVM

Vereniging van Milieuprofessionals

Wabm

Wet algemene bepalingen milieuhygiŽne

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning)

Wbb

Wet bodembescherming

WBDBO

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Wca

Wet chemische afvalstoffen

WEB

Wit- en Bruingoed

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment

WET

Wet Energiebesparing Toestellen

Wgh

Wet geluidhinder

Wlv

Wet inzake de luchtverontreiniging

Wm

Wet milieubeheer

Wms

Wet milieugevaarlijke stoffen

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WPGS

Werkgroep Publicatie gevaarlijke stoffen

WRO

Wet op de ruimtelijke ordening

WVGS

Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Wvo

Wet verontreiniging oppervlaktewateren

 

 

Link naar eu-milieubeleid afkortingen
http://www.eu-milieubeleid.nl/Lijstmetafkortingenhtmlcode/afkortingenbuild.html

Link naar Handboek Implementatie milieubeleid EU in Nederland
http://www.eu-milieubeleid.nl/ch01.html 

Link naar Encyclo met uitgebreide begrippenlijst Milieu
http://www.encyclo.nl/cat/Milieu

Uitleg over veelgebruikte begrippen en afkortingen bij de Rijksoverheid http://www.regering.nl/Begrippenlijst

Henk de Folter < consult@defolter.nl > http://milieu.defolter.nl